ObecMilostín
Obec Milostín

Povinné informace, zák. 106/1999 Sb.

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Milostín
Obec Milostín vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Milostín 38
270 04 Hořesedly
starosta: 724 189 478
kancelář OÚ: 313 578 871
E-mail: starosta@obec-milostin.cz
E-mail: ucetni@obec-milostin.cz
E-mail: milostin@obecni-urad.net
WWW: www.obec-milostin.cz/
ID Datové schránky: ut7ak6m
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Milostín 38
  270 04 Hořesedly
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Milostín 38
  270 04 Hořesedly
 • 4.3 Úřední hodiny

  úterý8:00 – 17:30Mimo úřední hodiny po osobní domluvě na tel. 313 578 871 nebo 724 189 478
  čtvrtek8:00 – 17:00Mimo úřední hodiny po osobní domluvě na tel. 313 578 871 nebo 724 189 478
 • 4.4 Telefonní čísla

  starosta: 724 189 478
  kancelář OÚ: 313 578 871
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: ut7ak6m
2500580223/2010 (Fio banka, a.s.)
00244066
Nejsme plátci DPH
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty - Schválený rozpočet

  Schválený rozpočet 2021
  schvaleny rozpocet 2021.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 355,57 kB
  Staženo: 201×

  Rozpočty - Návrh rozpočtu

  Návrh rozpočtu 2021
  navrh rozpoctu_2021.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 362,89 kB
  Staženo: 249×

  Rozpočty - Schválený rozpočet

  Schválený rozpočet 2020
  Schválený rozpočet 2020.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 358,93 kB
  Staženo: 379×
  Schválený rozpočet 2019
  schvaleny rozpocet 2019X.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 103,96 kB
  Staženo: 442×
  Schválený rozpočet 2017
  rozpocet schvaleny 2017 rptUc19r_X_2016.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 359,41 kB
  Staženo: 463×
  Schválený rozpočet 2018
  schv rozpocet 2018.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 357,79 kB
  Staženo: 468×

  Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2023
  navrh strednedob vyhledu 2020_2023.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 298,25 kB
  Staženo: 456×

  Rozpočty

  Návrh rozpočtu 2019
  navrh rozpoctu 2019.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 884,07 kB
  Staženo: 521×

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Milostín
  Milostín 38
  270 04 Hořesedly
 • e-mailem: milostin@obecni-urad.net
 • elektronickým podáním: milostin@obecni-urad.net
 • telefonicky na tel. čísle: 313 578 871

Úřední hodiny

úterý 08:00 - 17:00
čtvrtek 08:00 - 17:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • vyhláška č. 259/2012 Sb. vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Milostín vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   

  Sazebník úhrad za poskytování informací

  pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
  zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679

  Obec Milostín stanoví

  v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu
  na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679
  a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad
  za poskytování informací:

   

  čl. I.

  Náklady na pořízení kopií

  1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

  a) jednostranná ................................................................ 2 Kč

  b) oboustranná ................................................................ 4 Kč

  2. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka 3 Kč

  3. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3 při fotografování včetně úpravy k odeslání …………………..…….5 Kč

  4. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

  5. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.
   

  čl. II.

  Náklady na opatření technických nosičů dat

  1. 1 ks CD ................................................................................... 10 Kč

  2. 1 ks DVD ................................................................................ 20 Kč

  3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

  čl. III.

  Náklady na odeslání informací žadateli

  1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20,- Kč za jednu poštovní zásilku.

  2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.
   

   

   

  čl. IV.

  Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

  1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 1 hodina. Úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 250,- Kč, započítává se každých i započatých 30 minut. Úhrada je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce, kteří se mohou podílet na vyhledávání informací, podle schváleného rozpočtu pro rok 2019. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka.

  2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), budou účtovány na základě individuální kalkulace.

  3. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii.

  čl. V.

  Ostatní ustanovení

  1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Do celkové výše 50,- Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal po dobu jednoho měsíce od podání předchozí žádosti další žádost.

  2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

  3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce zveřejněný zde urad-obce/povinne-informace/ v bodu 5.

  4. Tento sazebník se stanoví na období 2019 -2022.

  5. Sazebník byl schválen usnesením zastupitelstva obce č.  7/2019 ze dne 12.3.2019

   

   

  V Milostíně dne 12.3.2019

   

  Jiří Pešek, starosta obce

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Obec Milostín v této době nemá uzavřenu žádnou licenci ani   výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Milostín poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023 obce Milostín.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 104,96 kB
Staženo: 33×

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 104,75 kB
Staženo: 84×

Výroční zpráva za rok 2021

2021 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Milostín v oblasti poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 105,22 kB
Staženo: 131×

Výroční zpráva za rok 2020

2020 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Milostín v oblasti poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 105,43 kB
Staženo: 175×

Výroční zpráva za rok 2019

2019 2018 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Milostín v oblasti poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 101,97 kB
Staženo: 328×

Výroční zpráva za rok 2015

2015 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Milostín v oblasti poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 105,93 kB
Staženo: 397×

2014 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Milostín v oblasti poskytování informací

2014 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Milostín v oblasti poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 105,81 kB
Staženo: 410×

2013 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Milostín v oblasti poskytování informací

2013 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Milostín v oblasti poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 105,1 kB
Staženo: 390×

2012 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Milostín v oblasti poskytování informací

2012 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Milostín v oblasti poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 104,32 kB
Staženo: 381×

2011 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Milostín v oblasti poskytování informací

2011 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Milostín v oblasti poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 105,53 kB
Staženo: 403×

2010 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Milostín v oblasti poskytování informací

2010 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Milostín v oblasti poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 105,54 kB
Staženo: 392×

2009 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Milostín v oblasti poskytování informací

2009 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Milostín v oblasti poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 105,79 kB
Staženo: 372×

Výroční zpráva za rok 2018

2018 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Milostín v oblasti poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,12 kB
Staženo: 430×

Výroční zpráva za rok 2017

2017 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Milostín v oblasti poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 98,11 kB
Staženo: 494×

Výroční zpráva za rok 2016

2016 Výroční zpráva o činnosti orgánů obce Milostín v oblasti poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 177,88 kB
Staženo: 499×

Poskytnuté informace dle zák. č. 106/99 Sb.:

2021

1. odpověď InfZ 2021001 internet anonymiz.pdf (155.21 kB)

2020

1. odpověď InfZ 2020001 AMA sro Liberec.pdf (142.05 kB)

žádost z 20.10.2020 zadost z 20102020.pdf (17.34 kB) - odpověď zadost z 20.10.2020.pdf (143.35 kB) KUSK_VV_infoZ 240_2020.pdf (122.9 kB)

2019

1. odpověď AMA sro Liberec InfZ2019001.pdf (232.68 kB)

2. odpověď infoZ2019002.pdf (207.09 kB)

3. odpověď odp 231_2019 InfZ2019003 anonymiz.pdf (312.01 kB)

4. odpověď odp 257_2019 InfZ 2019004.pdf (213.1 kB)

2018

1. Žadatel žádal o písemné doložení "položkového rozpisu rozpočtu na rok 2018 pro obec Milostín" a doložení příjmů a nákladů za rok 2017 též v rozsahu položkového rozpisu - obě informace byly žadateli poskytnuty -  a) rozpis schval rozp 2018 a Vykaz Fin2_12 za rok 2017

 

2. Žadatel žádal o bližší odůvodnění vybraných položek z rozpočtu za rok 2017 - informace byla žadateli poskytnuta - viz zde ke stažení a přílohy zde ke stažení

 

3. Žadatel podal žádost zde ke stažení , žádost byla zamítnuta zde ke stažení, žadatel se odvolal zde ke stažení, odvolání bylo zamítnuto zde ke stažení.

4. Žádost zde ke stažení, informace žadateli byla poskytnuta.

5. Žádost zde ke stažení, odpověď zde ke stažení.

6. Žádost zde ke stažení, odpověď zde ke stažení a příloha zde ke stažení

 

2017

1. žadatel žádal o položkový rozpočet roku 2016  a 2017 - informace žadateli poskytnuta - viz úřední deska-sekce "Rozpočet" -  Výkaz Fin 2.12 příloha Závěrečného účtu 2016 urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-milostin-za-rok-2016-26698.html?kshowback=1776 a 2017 urad-obce/uredni-deska/zaverecny-ucet-obce-milostin-za-rok-2017-26750.html?kshowback=1776

2. žadatel žádal o sdělení jména příjemců odměn, jejich důvod a částku - 2017_2 anonymiz.pdf (110.52 kB)

3. odpověď 2017_3.pdf (129.56 kB)

4. odpověď 2017_4 odp odpady.pdf (92.35 kB)

5. žádost + odpověď 2017_5 CMS.pdf (159.53 kB)

6. odpověď 2017_6.pdf (97.57 kB)

7. odpověď 2017_7.pdf (97.84 kB)

8. odpověď 2017_8.pdf (99.88 kB)

9. odpověď 2017_9.pdf (94.38 kB)

 

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
déšť 20 °C 10 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 20/12 °C
úterý 28. 5. déšť 14/10 °C
středa 29. 5. slabý déšť 18/8 °C

Svátek

Svátek má Filip

Zítra má svátek Valdemar